The City of Golden Gates

Then I was taken to the most beautiful city I had ever seen, ‘The City of Golden Gates’. Among other things, my guide told me that in this city people never owned keys to these glorious gates but knew songs that could open and close them as they wished. She continued to say that, the gates were built by ancient gods who inhabited the city millions of years ago. The gods had invented the gates for men to remember them and in that way each gate represented a passageway to a deity’s heart. 

My guide also said that, the elderly citizens who had mastered all songs, lived in their gods’ hearts and didn’t need to sing anymore but as they come close to every gate the gods opened for them. 

Later on this day I arrived at the initiation school where people learned various songs. I spoke to a fellow student who had learned about 8000 songs and was preparing to graduate, he told me that he had been studying for 300 years. He further told me that at an advanced level his teachers visited him in dreams. Meaning, he didn’t have go to class but fall into deep sleep (ubuthongo) for a number of years to eventually wakes up and present new repertoires. 

Still amazed by what I just heard, I went through to have my first class. Interestingly enough our teacher taught through silence and we had to respond in song, all in unison. 

Iphupho (19.09.2018)

Nduduzo Makhathini 

8 thoughts on “The City of Golden Gates

  1. Siyabonga Mkhulu, ngalemibono. Impela sibaningi esiboniswa injulalwazi yamaThongo, ngike ngibe nesifiso sokusihlanganisa sonke, ngoba sineziphiwo ezehlukahlukene, kepha ngungathi siphupha iphupho elilodwa, kepha umbono uvele ngezindlela ezehlekune kepha zibe zifanana. Ngisayifunda nje lendaba oyilobe lana, ngikhunjuzwa imibhalo kamfowethu uKhaya Maseko, engikholwa ukuthi kusamele umbone nike nixoxe. Encwadini yakhe yesithathu ethiwa yi Azania, esazoshicilelwa, ubhala kakhulu ngalamasango acishe afane ncamashi nalawa awakho. Empeleni nobabili niloba ngento etholakalayo futhi encwadini ekuthiwa yi Egyptian Book of The Dead, noma i Pert Em Rhu, Incwadi Yokuqhamuka Ebusuku Kuya Ekuseni. Lamasango kungenwa ngawo uma ukwazi ukuthopha isilo esivimbe lapho, uma ungalikhumbuli ihubo laleso silokazana awukwazi ukungena.
    Kanti noBaba uMseleku wake angixoxela ngamazulu noma imizi esemkhathini, lapho kukhona abalindi abangonkulunkulu (deities) abanamagama esiNdiya, lapho uma inhliziyo yakho nomoya ungahlanzekile awukwazi ukungena khona, ngakho ke wathi masizame ukuhlanzeka.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s