Legacy: Isithunzi

I have no idea why, where, how, who… It just came and I started writing

Kuthiwa langa thizeni kwakunesalukazi esase sikhulile impela nabezukulu baso basebengamakhehla namazinyo abo esaqedwa zinhlobonhlobo zezinyama. Ingani umkhulu walayikhaya wayengumuntu onemfuyo. Okwathi ngokuthi ahambe emhlabeni isalukazi lesi senyuka sayohlala entabeni thizeni ekuthiwa yahlala iluhlaza ngisho nezitshalo zezinhlobonhlobo zizimilela nje ngaphandle kokunakekelwa ngumlimi.

Isalukazi lesi sasidume isigodi sonke ngephimbo laso elihle kuthiwa masiqambe sacula wawubona kuphuma zonke izilwanyana zehlathi ziyobungaza eduze nomuzi futhi nezayizitha zimane zikhohlwe zithathwe umunkenenezo wezwi likagogo. Phela abaziyo bathi eze eyohlala entabeni njena kwakungenxa yobudlelwane bakhe nekhehla ekwathi lingahamba emhlabeni wakhuphukela entabeni okwakuyindlela yokusondela kulo emazulwini kanti nokucula lokhu kwakuyindlela yokuxhumana.

Langalimbe isalukwazi siziswa sibuthakathaka sabiza umphakathi wonke sisho sithi akungabibikho osalayo. Impela kwasukuma nesinedolo kwekhushukwa intaba kuyozwiya ukuthi ngabe isalukazi lesi sasizothini.

Kwathi lapho wonke umuntu esezindlebe zimbili waqala wakhuluma wathi: “Kuyo yonke leminyika ngiphila emhlabeni ngifunde isifundo esikhulu ukuthi amahubo ulwimi lwakho konke okuphilayo lapha emhlabeni, ngaphansi kwamanzi naphezulu emazulwini.” Emva kwalokho savala amahlo sagingqika phansi sethula. Kwaqhuma isililo umphakathi usashaqeki ilesigameko phela wayesephumile emphefumulweni.

Kanti futhi lapho isalukazi siwele khona umhlabathi wadabuka phakathi wehla umzimba kwaphinde kwavaleka futhi. Emva kwemizuzwana kwamila elikhulu ihlathi elalilihle futhi liluhlaza likhiqiza ezimnandi izithelo lezi. Kuthiwa lelihlathi lalihuba izingoma mihla namalanga ungafunga ukuthi kunabaculi ababecashe kulo kanti cha ukuvunguzela kwemithi.

Okwamangaza abaningike ukuthi umphakathi wonke awuzobungaze inkulumo kagogo weduka iminyaka uzama ekwehlela ezanzi kwentaba lapho kwakwakhiwe khona kusukela ngomzuzu isalukazi esedliwa ngaso umhlabathi.

Nduduzo Makhathini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s